Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je
Dana Kušnírová – SOMEWHERE, Piešťanská 2991/4, 01008 Žilina, IČO: 52382915, bude o účastníkoch a zaujímavých momentoch podujatia v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov vyhotovená fotodokumentácia a videozáznamy, ktoré môžu byť následne použité na propagáciu aktivít prevádzkovateľa. Napriek tomu, že ste nám dali súhlas dotknutej osoby na vyhotovenie uvedenej dokumentácie, rešpektujeme váš prípadný nezáujem o snímanie vašej osoby. V uvedenom prípade nás prosím informujte pri registrácii na e-mailovú adresu somewhere@somewhere.sk.

Share this Page